Haartelk Wellkämen...

...ap ju Internet-Siede fon dän Interfräiske Räid, ju Feträdenge fon aal Fräisen ut dän Nouden, Aasten off Westen fon't Fräislound. 

Fuule Fräisen wiete tou minn ur ju oolde Historie, ju Kultuur, ju Toal un aal wät uus fräiske Heemat oain is. Die Internet-Aptree skäll hälpe, düsset Lock wich tou makjen. 

Wie ferstounde uus as aan wichtich Deel in't eende Europa – deerum sunt uk aal Nit-Fräisen haartelk dertou ienleeden sik ur uus wät wies tou wäiden un uk jädden mäd uus deerur tou baalen. 

Dät Medium Internet bjutt deertou aan goude Gruund man et konn nit betjuudene Bekoantskapten ersätte. 

Ljoowe Fräisen, niemet düsse Siede as Märked um Wieten un Meeninge tou tusken. Wie froue us ap jou'n Ättergjuchten.

 

Jou'n Helmut Collmann

Boas fon dän Interfräiske Räid

(2015 - 2018 Ynterfryske Rie

www.interfriesischerrat.de