Hartlik wäljkimen...

 

Ilse Johanna Christiansen

...aw e hüüsesid foon e Interfrasche Rädj, wat e inträse foon åle frasche üt Nord-, Ååst än Weestfraschlönj fertreet. Maning frasche wiise laitenooch ouer e histoori, kultuur, spräke än apårtihäide foon üüsen frasche hiimstoun. Jüheer hüüsesid schal deerbai heelpe, diheere mångel tu verbääderen. Da frasche lönje san tuhuupe en wichti loonschap önjt feriind Europa. Deerfor lååsie we uk åle manschne hartlik in, wat niinj frasche san, dåt ja jam ma e frasche befoote än ma üs snååke.Deertu as et meedium interneet en gouen grünlooge, ouers et schal en persöönlik maenouder natörlik ai erseete. 

Liiwe frasche, wees sü gödj än brük daheere side fort ütprungen foon waasen än miininge. We löre än fröie üs aw maning baidreeginge.

Ilse Johanna Christiansen

Forwüset foon e Interfrasche Rädj

(2021 - 2024 Vorsitz im Interfriesischen Rat) 

www.interfriesischerrat.de